โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
(TRF Master Research Grants: TRF-MAG)
ด้านมนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์

สำนักงานโครงการ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-4859 หรือ 02-218-4866
ต่อ 4826