โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG) ด้านมนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG) ด้านมนุษยศาสตร์–สังคมศาสตร์

สำนักงานโครงการ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์มือถือ 089 066 3038

ผู้ประสานงานโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พจี ยุวชิต
ดร. ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Website

http://mag.trf.or.th/2016/
e-mail: trfmagfund@gmail.com

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม
นางสาว นิสารัตน์ ขันธโภค