การสมัครรับทุน

กำหนดการดำเนินงานของโครงการฯในปี 2560 – 2561 / รุ่น 13

กิจกรรม เวลาในการดำเนินการ
ยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน พฤศจิกายน 2559
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลและทำสัญญารับทุน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 1 มีนาคม 2560 – สิงหาคม 2560
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 2 กันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 3 มีนาคม 2561 –  สิงหาคม 2561
ปิดโครงการ ภายใน พฤศจิกายน 2561

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

การรับสมัครกระทำโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ในเว็บไซต์ของโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559

 1. อ่านแนวคิด วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของการรับทุนให้ถี่ถ้วน
 2. อ่านแบบฟอร์มรับสมัครเพื่อสำรวจว่ามีข้อมูลและเอกสารใดบ้างที่ต้องใช้
 3. จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดและแปลงไฟล์เอกสารทั้งหมดเป็น .pdf
 4. ลงทะเบียนด้วยอีเมลปัจจุบันของตนเองและกำหนดรหัสผ่านในหน้ารับสมัคร
 5. Log-in เพื่อกรอกข้อมูล (ไม่ใช้อักษรย่อ) และแนบไฟล์เอกสารทั้งหมดในแบบฟอร์มรับทั้งสามส่วนให้ครบถ้วน
 6. Click ปุ่มบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งสามส่วน
 7. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นหลักฐานของการสมัคร

ข้อควรระวัง – การบันทึกข้อมูลทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังจาก click ปุ่มบันทึกข้อมูลแล้ว และโครงการฯสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาด

รายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.ด้าน มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. ประวัติและผลงาน (curriculum vitae)
 2. แนวทางการสังเคราะห์งานวิจัย

นักศึกษา

 1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
 2. แผนการดำเนินการวิจัย
 3. แผนการใช้งบประมาณ
 4. หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. แผนการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
 6. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิต
 7. หนังสือยืนยันการร่วมทุนระหว่างสกว.และมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
 8. หนังสือรับทราบและให้การสนับสนุนจากภาควิชา
 9. ใบเสนอราคาวัสดุหรืออุปกรณ์ *
 10. หนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์*

หมายเหตุ

 • นักศึกษาสามารส่งเอกสารในข้อ 9 และ 10 ให้กับทางโครงการฯหลังจากที่ทางโครงการฯประกาศผลการสมัครแล้วหนึ่งอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม หากโครงการฯไม่ได้รับเอกสารดังกล่าวจากนักศึกษาในระยะดังกล่าว โครงการฯสงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการให้ทุนแก่นักศึกษารายนั้น