การสมัครรับทุน

กำหนดการดำเนินงานของโครงการฯในปี 2561 – 2562 / รุ่น 14

กิจกรรม เวลาในการดำเนินการ
ยื่นเอกสารการสมัครขอรับทุน 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
ประกาศผลและทำสัญญารับทุน มกราคม – มีนาคม 2561
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 1 มีนาคม – สิงหาคม 2561
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 2 กันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลาการทำงานต่อทุนในงวดที่ 3 มีนาคม 2562 – สิงหาคม 2562
ปิดโครงการ ภายใน ตุลาคม 2562

การรับสมัครกระทำโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเลคทรอนิคส์ในเว็บไซต์ของโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

 1. สกว. ประกำศประเด็นหัวข้อ (Issue) ใน เดือนสิงหาคม 2561
 2. อาจารย์ผู้สนใจพิจารณาประเด็นหัวข้อ (Issue) พร้อมกำหนดหัวข้อ (Topic) ของตัวเอง และติดประกำศให้นักศึกษาผู้สนใจทราบ
 3. นักศึกษาเสนอหัวข้อย่อย/หัวข้อวิทยานิพนธ์ (Thesis Topic) ตำมหัวข้อ (Topic) ที่ติดประกาศให้อาจารย์พิจารณาและเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะที่สังกัดเพื่อได้รับการอนุมัติ
 4. นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครให้ สกว. ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (สำหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์ ให้นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสุดท้าย)

เอกสารที่ต้องส่งมาเพื่อประกอบการสมัครขอทุนมีดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์ม MA1 (ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของนักศึกษาผู้วิจัย) ของผู้สมัครจำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัย / โครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากภาควิชาแล้วดังหัวข้อในเอกสารที่แนบมากับแบบฟอร์ม MA1 จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
 3. เอกสารแสดงการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่แสดงการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชา จำนวน 1 ชุด
 5. หนังสือยืนยันการให้ทุนร่วมของมหาวิทยำลัยหรือคณะแล้วแต่กรณี
 6. แบบฟอร์ม MA 2 (ข้อเสนอแผนกำรจัดกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา) จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

*** หมายเหตุ

 • ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผู้วิจัย เขียนลงแผ่นซีดีรวมกัน 1 แผ่น

 

ส่งมาที่

 • รองศาสตราจารย์ ดร. พจี ยุวชิต
  สำนักงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
  ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

***วงเล็บมุมซองว่า (สมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.)

 

สอบถามและติดตามข้อมูลที่

 • โทรศัพท์ 089-066-3038
  E-mail: trfmagfund@gmail.com
  Website: http://mag.trf.or.th/