รายละเอียด และเงื่อนไขการรับทุน

วัตถุประสงค์และแนวคิดของการให้ทุน

1. วัตถุประสงค์ของการให้ทุน

 1. สร้างนักวิจัยระดับมหาบัณฑิตที่สามารถทำงานเป็นกลุ่มและเป็นระบบ โดยที่นักวิจัยแต่ละคนตระหนักว่างานวิจัยของตนเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของประเด็นวิจัยที่ทั้งกลุ่มรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถพัฒนาประเด็นการวิจัยของตนเองไปสู่การทำวิจัยในระดับที่สูงขึ้นได้
 2. กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการทำงานวิชาการที่ดีทั้งในระดับภายในและระหว่างสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพร่วมกัน
 3. พัฒนาองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นในทางปฏิบัติ

2. แนวคิดของการให้ทุน

ในแต่ละปีงบประมาณ โครงการวิจัยทุนมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุยศาสตร์ – สังคมศาสตร์จะทำการสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆเพื่อทำการกำหนดประเด็นการวิจัยที่สอดคล้องต่อสถานภาพทางความรู้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ – การเมืองของสังคมไทยจำนวน 4 ประเด็น และโครงการฯจะประกาศประเด็นหัวข้อวิจัยดังกล่าวทางเว็บไซต์หลังจากที่ประเด็นวิจัยทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากสกว. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้จัดเตรียมโครงการวิจัยของตนเองและทำการสมัครเพื่อขอรับทุนในระยะเวลาที่โครงการฯกำหนด

การพิจารณาให้ทุนของโครงการฯ จะให้ความสำคัญกับ (1) ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นหัวข้อวิจัยที่ทางโครงการฯกำหนดกับหัวข้อวิจัยของโครงการวิจัยที่ผู้สมัครเสนอ (2) คุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ของโครงการวิจัยนั้นต่อสถานภาพทางความรู้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของสังคมไทย

ลักษณะและเงื่อนไขของทุน

1. จำนวนทุนและการให้ทุน

 1. ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างสกว.กับมหาวิทยาลัยที่ผู้ขอทุนสังกัด โดยสกว.จะให้ทุน 226,000 บาทต่อ 1 ทุนและมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสังกัดจะให้ทุนสมทบจำนวน 10,000 บาทต่อ 1ทุน
 2. ในแต่ละปีงบประมาณ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์จะสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 50 ทุน โดยมีระยะเวลาของการให้ทุนสองระยะคือ 12 เดือน และ 18 เดือน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาให้ทุน
 3. โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์สงวนสิทธิที่จะให้ทุนประเภทบุคคลไม่เกิน 10 ทุนในแต่ละปีงบประมาณ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
 2. โครงร่างวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากภาควิชาในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัครที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์กำหนด
 3. หัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัครเชื่อมโยงกับประเด็นการวิจัยที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์กำหนด และเชื่อมโยงกับหัวข้อวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเห็นชอบ
 4. การทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาแล้ว

3. ประเภทของทุน

ทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์มี 2 ประเภทคือ

 1. แบบกลุ่ม : อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาสมัครขอรับทุนเป็นกลุ่ม โดยในกลุ่มมีสมาชิก 2 -3 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ อาจมีที่ปรึกษาร่วมได้ไม่เกิน 1 คนต่อหนึ่งกลุ่ม
 2. แบบบุคคล: นักศึกษาผู้วิจัยเสนอขอรับทุนเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้ดูแล(โดยจำกัดจำนวนทุนรูปแบบดังกล่าวนี้ให้อยู่ในจำนวนไม่เกิน10 ทุนต่อหนึ่งปีงบประมาณ) ทั้งนี้ ทุนแต่ละแบบยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระยะเวลาของการรับทุนที่ผู้รับทุนเลือกคือ 12 เดือนและ 18 เดือน

4. เงื่อนไขการให้ทุน

 1. สกว.จะทำสัญญาให้ทุนกับคณะหรือสถาบันที่ต้นสังกัดของผู้รับทุน
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานของผู้รับทุนเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาของผู้รับทุน หากสถาบันการศึกษาของผู้รับทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานนั้นเป็นของสถาบันของผู้รับทุน
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องสังเคราะห์ผลงานวิจัยของทั้งนักศึกษา ทั้งกรณีของการสมัครแบบกลุ่มและแบบบุคคล ทั้งนี้เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อวิจัยที่ได้รับทุนกับประเด็นการวิจัยที่โครการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์กำหนดในปีงบประมาณนั้น
 4. นักศึกษาผู้รับทุนสามารถรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นได้ แต่ต้องแจ้งให้ทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ทราบก่อนวันทำสัญญา

5. วิธีการให้ทุน

 • 5.1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาผู้รับทุน
  • 5.1.1 เงินเดือนจำนวน 3,000 บาทต่อเดือนในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน (แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด งวดละ 6 เดือน) นับจากวันทำสัญญารับทุน สำหรับนักศึกษาที่ขอทุนในระยะเวลา 12 เดือน จะได้รับเงินในระยะเวลา 12 เดือน (แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)
  • 5.1.2 ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในวงเงิน 86,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดละ 43,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
  • 5.1.3 เงินเดือนงวดสุดท้ายหลังปิดโครงการ โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนในระยะเวลา 12 เดือนจะได้รับเงินเดือนจำนวน 24,000 บาท และนักศึกษาที่ขอรับทุนในระยะเวลา 18 เดือนจะได้รับเงินจำนวน 36,000 บาท (คำนวนจากระยะเวลาที่ขอทุนในอัตรา 2,000 บาทต่อเดือน)
 • 5.2. ทุนสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา
  • 5.2.1. ค่าติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์จำนวน 20,000 บาท ต่อนักศึกษาผู้รับทุน 1 คน
  • 5.2.2. ค่าตอบแทนหลังปิดโครงการจำนวน 10,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
 • 5.3. ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจำนวน 10,000 บาทต่อ 1 คนสำหรับแต่ละทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของภาควิชาและผู้ประสานงานของโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.ด้าน มนุยศาสตร์ - สังคมศาสตร์

6. การเบิกจ่ายทุนแต่ละงวด

 • 6.1. งวดที่ 1: จ่ายเมื่อการลงนามในสัญญารับทุนถูกต้องและแผนการดำเนินงานและแผนการเงินเรียบร้อยของผู้รับทุนได้รับการอนุมัติแล้ว โดยการจ่ายเงินในงวดที่หนึ่งมีดังต่อไปนี้
  • 6.1.1. เงินเดือนจำนวน 3,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือนสำหรับนักศึกษาแต่ละคน
  • 6.1.2. เงินสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษางวดที่หนึ่ง ในวงเงิน 43,000 บาท
  • 6.1.3. เงินสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 10,000 บาทต่อนักศึกษาในการดูแลหนึ่งคน
  • 6.1.4. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาของภาควิชา จำนวน 10,000 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน (เงินจำนวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนสังกัด)
 • 6.2. งวดที่ 2: จ่ายเมื่อนักศึกษาผู้รับทุนเสนอรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินระยะที่ 1 (6 เดือนแรกของการรับทุน) เรียบร้อยและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยการจ่ายเงินในงวดที่สองมีดังต่อไปนี้
  • 6.2.1. เงินเดือนจำนวน 3,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือนต่อนักศึกษาหนึ่งคน
  • 6.2.2. เงินสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษางวดที่สอง ในวงเงิน 43,000 บาท
  • 6.2.3. เงินสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 10,000 บาทต่อนักศึกษาในการดูแลหนึ่งคน


  หมายเหตุ

 • การเบิกจ่ายเงินสำหรับการจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาในงวดที่ 1 และ 2 ต้องเป็นการจ่ายจริงตามวงเงินที่ได้รับ ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานกิจกรรมที่จัดขึ้นและรายงานการเงินเสนอแก่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ด้วย
 • การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาในงวดที่ 1 เป็นการจ่ายจริงตามข้อเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานกิจกรรมที่จัดขึ้นและรายงานการเงินตามเงื่อนไขของภาควิชาที่ตนเองสังกัด โดยเงินทุนในส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนสังกัด


 • 6.3. งวดที่ 3: จ่ายเมื่อนักศึกษาเสนอรายงานความก้าวหน้าพร้อมทั้งส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินระยะที่ 2 (6 เดือนหลังจากการรายงานความก้าวหน้าครั้งแรก) เรียบร้อยและถูกต้องตามที่ระบุในสัญญา โดยการจ่ายเงินในงวดที่สามมีดังต่อไปนี้
  • 6.3.1. เงินเดือนจำนวน 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อนักศึกษาหนึ่งคน (ในกรณีที่การขอทุนระยะเวลา 18 เดือน)

การรายงานความก้าวหน้าและการปิดโครงการวิจัย

การรายงานความก้าวหน้า

นักศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาและการใช้เงินทุนทุกหกเดือนโดยใช้แบบฟอร์มที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์กำหนด ทั้งนี้การรายงานความก้าวหน้านี้เป็นเงื่อนไขของการรับทุนในงวดถัดไป อนึ่ง นักศึกษาจะต้องเก็บหลักฐานการเงินทุกชิ้นไว้จนกว่าจะปิดโครงการวิจัยของตนเองเรียบร้อย

การปิดโครงการวิจัย

ในการปิดโครงการวิจัย นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้ให้กับทางโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์

นักศึกษา

 1. วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติและเอกสารแสดงการอนุมัติวิทยานิพนธ์
 2. หนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความในวารสารหรือหนังสือ พร้อมบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ของนักศึกษาผู้วิจัย (ตัวบทความสามารถส่งหลังจากที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วได้)
 3. สรุปรายงานการเงินตลอดทั้งระยะเวลาของโครงการวิจัยพร้อมสำเนาหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของสมุดบัญชีธนาคาร
 4. แคชเชียร์เช็คตามจำนวนเงินที่เหลือในบัญชีโครงการวิจัย
 5. แบบฟอร์มเอกสารการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

 1. บทสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ในโครงการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบจำนวน 12 -15 หน้า ทั้งนี้บทสังเคราะห์จะต้องแสดงความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยในโครงการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบกับประเด็นวิจัยที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านสังคมศาสตร์ - มนุยศาสตร์กำหนดในปีที่อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับทุนสนับสนุน

เกณฑ์การจัดทำงบประมาณ

ผู้รับทุน (อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา) ต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทของทุนที่ได้รับ ดังต่อไปนี้

 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษา (ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
   • แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน (แบ่งออกเป็น 2 งวด งวดละ 6 เดือนตามวงเงินวิจัย 43,000 บาทต่องวด ทั้งนี้ จำนวนเงินของแต่ละงวดอาจเพิ่มหรือลดได้เล็กน้อย แต่จะต้องไม่เกินจำนวนรวมของทั้งสองงวดคือ 86,000 บาท)
   • แผนการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ขอรับทุน
 2. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
   • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   • แผนการดำเนินการติดตามการทำวิทยานิพนธ์
 3. ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนสังกัด)
   • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   • แผนการดำเนินการแต่ละกิจกรรม

ในการเสนอของบประมาณ ผู้ขอรับทุนจะต้องแบ่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณออกเป็น 4 หมวดคือ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ โดยรายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามหมวดดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

 1. หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ค่าค่าตอบแทนวิทยากรในกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษา (จำนวนค่าตอบแทนอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. หมวดค่าจ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่โครงการจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะรายวันหรือรายเดือน หรือจ้างเหมาในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างสำหรับผู้ช่วยประสานงาน เก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม (ในกรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 200 คนขึ้นไป) หรือค่าจ้างคนขับรถ (ในกรณีออกภาคสนาม) เป็นต้น ฯลฯ

 3. หมายเหตุ: (1) การจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจะจ้างได้ไม่เกิน 2 คน ด้วยอัตราจ้างคนละไม่เกิน 300 บาทต่อวัน (2) การค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านเทคนิคที่จำเป็นต่องานวิจัยจะจ้างได้ไม่เกิน 4 คน ด้วยอัตราจ้างคนละไม่เกิน 400-500 บาทต่อวัน (3) ค่าจ้างผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านภาษาที่จำเป็นต่องานวิจัย ต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คน ด้วยอัตราจ้างคนละไม่เกิน 700-800 บาท/วัน ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา


 4. หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น โดยมีเกณฑ์การเบิกจ่ายดังนี้
   • ค่าเดินทางสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ตั๋วรถทัวร์ เรือ รถไฟ เครื่องบินชั้นประหยัด (ใช้ตัวจริงเท่านั้น) การเบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่สามารถรกระทำได้
   • การเบิกค่าตั่วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ทำได้ในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์จัดขึ้นเท่านั้น สำหรับนักศึกษาผู้รับทุน การเบิกค่าเดินทางทำได้ในอัตราของรถโดยสารหรือรถไฟเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษาประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน นักศึกษาจะสามารถเบิกค่าตั๋วเครื่องบินได้ในอัตรารถโดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้น
   • การเบิกค่าน้ำมัน (เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว) สามารถเบิกได้ตามใบเสร็จในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท โดย ทั้งนี้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารของเครื่องบินชั้นประหยัด และจะต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้น้ำมันในใบเสร็จที่นำมาเบิก ในกรณีการจ่ายค่าเช่ารถโดยไม่มีใบเสร็จที่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน/คนขับประกอบกับใบสำคัญรับเงินที่ระบุเลขทะเบียนรถประกอบการเบิก

    หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าที่พักให้กับผู้ช่วยเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 8 คน (โดยแบ่งเป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไม่เกิน 2 คน ผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านเทคนิคไม่เกิน 4 คน และผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านภาษาไม่เกิน 2 คน) ในอัตราไม่เกิน 400 บาทต่อคนต่อวัน อนึ่ง ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขออนุญาตจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนายศาสตร์ - สังคมศาสตร์ด้วย

   • ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามได้ในอัตราวันละ 300 บาท ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วันต่องวด (10-24 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน) โดยค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวรวมค่าอาหารด้วย
   • ค่าที่พัก เบิกได้ไม่เกินวันละ 800 บาท (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) และไม่เกินวันละ 400 บาท (สำหรับนักศึกษาผู้วิจัย) หากในกรณีที่ไปพักบ้านญาติ บ้านเพื่อน หรือพักตามวัดจะเบิกค่าที่พักไม่ได้ แต่อาจจะเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มได้ตามเหตุผลและความจำเป็น ทั้งนี้โดยขออนุญาตกับโครงการฯเป็นรายกรณี ไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในกรณีที่ไปเก็บข้อมูลต่างจังหวัดเป็นรายเดือนอนุมัติให้เบิกจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือนได้ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ตั้งไว้และตามความเหมาะสม

    หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ผู้รับทุนสามารถเบิกค่าที่พักให้กับผู้ช่วยเก็บข้อมูลได้ไม่เกิน 8 คน (โดยแบ่งเป็นผู้ช่วยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามไม่เกิน 2 คน ผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านเทคนิคไม่เกิน 4 คน และผู้ช่วยเก็บข้อมูลด้านภาษาไม่เกิน 2 คน) ในอัตราไม่เกิน 400 บาทต่อคนต่อวัน อนึ่ง ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขออนุญาตจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนายศาสตร์ - สังคมศาสตร์ด้วย

   • ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดประชุม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้การเบิกจ่ายอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวิจัยเช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา เครื่องบันทึกหน่วยความจำ (flash drive) เอกสารและตำรา ฯลฯ