ประเภทกลุ่ม
ประเด็นหัวข้อ “สังคมเมืองกับความเป็นสมัยใหม่”   จำนวน 8 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 20 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม
อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ 
2. อาจารย์ ดร.รัตนา โตสกุ

สังกัด
ภาควิชาสังคมวิทยา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษา 1            

นางสาวปิยวดี คุ้มเดช

ชื่อวิทยานิพนธ์

ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนเมืองบนพื้นที่บาทวิถีถนนสีลม

นักศึกษา 2           
นางสาวยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ห้างสรรพสินค้า: พื้นที่ปฏิบัติการเพื่อนิยาม ตอกย้ำและ/หรือสลายชนชั้น
นักศึกษา 3           

นางสาววิภาวี พงษ์ปิ่น

ชื่อวิทยานิพนธ์

มุสลิมะห์กับภาวะสมัยใหม่

2. กลุ่มหัวข้อ
ความเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น “ เมือง” ของสังคมชนบท
อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  
สังกัด

ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษา 1            

นายอานุภาพ  นุ่นสง

ชื่อวิทยานิพนธ์

ูความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ : ศึกษาการจัดการสมบัติชุมชนของ “ชุมชน”และ “หย่อมบ้าน” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2500 - 2550

นักศึกษา2           
นายปฐมพงศ์ มโนหาญ
ชื่อวิทยานิพนธ์

การเมืองเรื่องการเลือกตั้งบนวิถีการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท (2520-2554) : กรณีศึกษาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย์

3. กลุ่มหัวข้อ

ชุมชนท้องถิ่นและย่านประวัติศาสตร์ในฐานะทรัพยากรในการจัดการชุมชนและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์
2. อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
 

สังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร์
นักศึกษา 1            

นางสาวปัทม์  วงค์ประดิษฐ

ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาพัฒนาการรูปแบบของตึกแถวจังหวัดตรัง

นักศึกษา 2 
นางสาวพิชภัทร  เสือหัน
ชื่อวิทยานิพนธ์
พลวัตทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวจีนฮ่อ : กรณีศึกษา หมู่บ้านสันติชล
ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักศึกษา 3           
นายรัฐวิชญ์ ศุภจัตุรัส
ชื่อวิทยานิพนธ์

ตลาดสดพื้นถิ่น และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี : ความแปรเปลี่ยน  
การส่งผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย และการใช้งานในปัจจุบัน

4. กลุ่มหัวข้อ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร กับความมั่นคงของ เกษตรกรรายย่อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

สังกัด
ภาควิชาเคหการ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นักศึกษา 1            

นางสาวมนิษฐา ไรแสง

ชื่อวิทยานิพนธ์

แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะที่อยู่อาศัยริมน้ำกรณีศึกษา : ชุมชนวัดหลังบ้านเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

นักศึกษา 2
นางสาวชิษณุชา ขัมภรัตน
ชื่อวิทยานิพนธ์
แนวทางการปรับปรุงส้วมในที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา: ชุมชนวัดหลังบ้าน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นักศึกษา 3           

นายมนต์ธัช มะกล่ำทอง

ชื่อวิทยานิพนธ์
แนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์รูปแบบต่างๆ  ในชุมชนวัดหลังบ้าน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม่
5. กลุ่มหัวข้อ

สังคมไทยสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย

อาจารย์ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 
สังกัด
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
นักศึกษา 1            
นายมงคล ปฐมกุลเวสารัช์
ชื่อวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ : กรณีศึกษา ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นักศึกษา 2           
นายฐิติพันธ์ ภูมิอภิรัตน์  
ชื่อวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชน เพื่อการอยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในชนบท : กรณีศึกษา ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  

6. กลุ่มหัวข้อ
แนวทางจัดเตรียมที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุและคนพิการในสมัยใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์

สังกัด
ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นักศึกษา 1            
นางสาวรังสินันท์ วงค์ทิพย์
ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษานโยบายด้านที่อยู่อาศัยและระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของสหรัฐอเมริกา
ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษา 2
นางสาวลิขิตศรี  พุฒิธนกร
ชื่อวิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในเมือง: กรณีศึกษาชมรม
ผู้สูงอายุในสวนสาธารณะ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
นักศึกษา 3           
นางสาวสโรชา  มังคลา  
ชื่อวิทยานิพนธ์

การออกแบบและการปรับปรุงหอพักของมหาวิทยาลัยที่เอื้อให้นักศึกษาที่มีความ
พิการทางร่างกายสามารถใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาทั่วไปอย่างอิสระ ่      

7. กลุ่มหัวข้อ

ความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรานอม  ตันสุขานันท์ 

สังกัด

ภาควิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษา 1            

นายธรรณพ   ประกิจ 

ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาพื้นที่แสดงอัตลักษณ์ของแรงงานชาวไทใหญ่ในเขตเมืองเชียงใหม่

นักศึกษา 2           
นายประจักษ์   กัลยาวีร
ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาปัญหา มลทัศน์ ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่

8. กลุ่มหัวข้อ
พื้นที่เมืองสมัยใหม่กับการเมืองอัตลักษณ์ (ทางเพศสภาพและเพศวิถี)
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท
สังกัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา 1            
นายจิรันธนิน กิติกา
ชื่อวิทยานิพนธ์
พื้นที่แห่งการซ่อนอำพรางของบาร์โชว์เกย์ ในย่านสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา 2           
นายพีรดลย์ ศรียะวงษ
ชื่อวิทยานิพนธ์
พื้นที่กับอัตลักษณ์ของสาวบาร์เบียร์ในถนนลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นหัวข้อ " ความยุติธรรมในวัฒนธรรม"   จำนวน 2 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 4 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ
ความยุติธรรมในวรรณคดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร
สังกัด
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษา 1            
นายพงษ์พรรณ ปั้นกล่ำ
ชื่อวิทยานิพนธ์

รักต้องห้าม: การศึกษาความรักของชายรักชายในนวนิยายไทยพ.ศ. 2513 – 2551

นักศึกษา 2           

นายศุภกิจ เจนนพกาญจน์

ชื่อวิทยานิพนธ์

“ผี” กับความยุติธรรม: การศึกษาความรุนแรงและบาดแผลฝังใจในนวนิยายไทย

2. กลุ่มหัวข้อ

ชนชายขอบกับสิทธิด้านที่อยู่อาศัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ     
2. อาจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์

สังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษา 1            

นางสาววิสา เสกธีระ

ชื่อวิทยานิพนธ์

การตั้งถิ่นฐานและที่พักอาศัยของชาวมันนิซาไก

นักศึกษา 2           
นางสาวธนภรณ์  วัฒนสุข
ชื่อวิทยานิพนธ์

อูรักลาโว้ย การเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่พัฒนาการของเรือนพื้นถิ่น กรณีศึกษา ชุมแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นหัวข้อ “จิตใจ จิตวิทยา จิตวิญญาณ :ปัญหาและการดูแลสุขภาพใจของประชากรไทยในยุคโลกาภิวัตน์”   จำนวน 3 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 6 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ
ชีวิต จิต (วิญญาณ) ในสังคมสมัยใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. สายพิณ ศุพุทธมงคล
สังกัด
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษา 1            
นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
ชื่อวิทยานิพนธ์

พุทธศาสนาแบบฆราวาสกับจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่: โลกทัศน์และการปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันของหนุ่มสาวไทย

นักศึกษา 2           

นางสาววรัชญา ชาลี

ชื่อวิทยานิพนธ์

โลกของคนหูหนวก

2. กลุ่มหัวข้อ

สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่น : การดำรงและการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ รศ.ดร. วีระ อินพันทัง

สังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษา 1            

นายณัฐพล แซ่ฮวง

ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษา 2           
นายยศพร  ปุณวัฒนา
ชื่อวิทยานิพนธ์

การศึกษาภูมิทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยบริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบริมแม่น้ำเพชรบุรี, จังหวัดเพชรบุรี

3. กลุ่มหัวข้อ

การสื่อสารโทรคมนาคมกับสุขภาพใจของวัยรุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี์

สังกัด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษา 1            

นายฐิตินันทน์ ผิวนิล

ชื่อวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมการใช้โทรคมนาคมกับสุขภาพใจของวัยรุ่นภายใต้อิทธิพลความสัมพันธ์
ในครอบครัวในพื้นที่กาญจนบุรี

นักศึกษา 2           
นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ
ชื่อวิทยานิพนธ์

พฤติกรรมการใช้โทรคมนาคมและอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ส่งผลต่อสุขภาพใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทบุคคล
ประเด็นหัวข้อ “ความยุติธรรมในวัฒนธรรม”  จำนวน 5 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 5 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ
ความยุติธรรมในวัฒนธรรมความสัมพันธ์ของชาวบ้านเชื้อสายไทย-กัมพูชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
สังกัด
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษา            
นางสาวกนกวรรณ  ระลึก
ชื่อวิทยานิพนธ์

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภูมิซรอล

2. กลุ่มหัวข้อ

การเมืองภาคประชาชน : การแสวงหาของ “นักกิจกรรมทางการเมือง” ในปัจจุบัน 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ

สังกัด
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษา            

นายอุเชนทร์ เชียงเสน

ชื่อวิทยานิพนธ์

ประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชน : ความคิดและปฏิบัติการของ
“นักกิจกรรมทางการเมือง” ในปัจจุบัน 

3. กลุ่มหัวข้อ

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมืองเก่าจากความเป็นสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย

สังกัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา            

นายศุภชัย  ชูศรี 

ชื่อวิทยานิพนธ์

พัฒนาการของการจัดองค์ประกอบระดับเมืองในเขตเมืองเก่าสงขลา

4. กลุ่มหัวข้อ

พัฒนาการขนส่งมวลชนกับวัฒนธรรมเมืองที่เปลี่ยนไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยตระกูล      

สังกัด
ภาควิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษา            

นางสาวสุนิษา มีนรินทร์

ชื่อวิทยานิพนธ์

การประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาด้านใช้ประโยชน์ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง
เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5. กลุ่มหัวข้อ

เพศสภาพ, แรงงานและความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ยศ  สันตสมบัติ

สังกัด
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษา            

นายภูริณัฐร์  โชติวรรณ

ชื่อวิทยานิพนธ์

“เพศภาวะ” ของความทันสมัย : ความทันสมัยในจินตนาการของคนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผู้ละถิ่นฐานบ้านเกิดจากเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเด็นหัวข้อ “จิตใจ จิตวิทยา จิตวิญญาณ: ปัญหาและการดูแลสุขภาพใจของ ประชากรไทยยุคโลกาภิวัฒน์” จำนวน 2 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 2 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ

การดูแลสุขภาพใจของประชากรไทยด้วยกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ณัฐสุดา เต้พันธ์
สังกัด
คณะจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร์
นักศึกษา            
นางสาวศุลีพร   ปรมาภูติ
ชื่อวิทยานิพนธ์

ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธด้วยการใช้รูปภาพเป็นสื่อ
ต่อปัญญาในภาวะความสัมพันธ์เชื่อมโยงและภาวะความเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมระยะพักฟื้น

2. กลุ่มหัวข้อ

การบริโภคสุนทรียศาสตร์ในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร      

สังกัด
ภาควิชาการออกแบบและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักศึกษา            

นายวัชระ รุจิโรจน์พิพัฒนา

ชื่อวิทยานิพนธ์

การบริโภคสุนทรียศาสตร์ในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ 

ประเด็นหัวข้อ “ “เที่ยวเพื่อชาติ” : อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์สังคมไทย
                       จำนวน 1 กลุ่มหัวข้อ รวมนักศึกษา 1 คน ได้แก่
1. กลุ่มหัวข้อ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มูลค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  น้อยทิม     

สังกัด

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นักศึกษา            
นางสุลีพร  ศุภสิริวิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์

การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับเจ้าบ้านในชุมชน คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ชื่อวิทยานิพนธ์

การบริโภคสุนทรียศาสตร์ในทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ Downl Files ( .pdf)

   

   


 

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
    
โครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก
สกว
ฐานข้อมูลนักวิชาการ
สกว
.
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
 

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (TRF Master Research Grants: TRF-MAG)

ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
สำนักงานโครงการ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร  02-218-4859 หรือ 02-218-4866 ต่อ 4826
Website http://mag.trf.or.th/ e-mail: trf_mag2010@hotmail.com